Manlig kultur med kvinnliga möjligheter - En kvalitativ studie om hur företagskulturen påverkar kvinnliga ledare

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur normer och värderingar i företagskulturen definierar ledarskap och därtill undersöka hur det påverkar kvinnor på ledarpositioner Syftet har brutits ner till en huvudfråga och två sub-frågor. För att besvara forskningsfrågorna har en kvalitativ metod använts i form av en fallstudie. Teorin som studien vilar på är främst företagskultur och ledarskap. Utgångspunkten är att ledarskap är socialt konstruerat och att det därmed formas av de föreställningar och normer som företagskulturen upprättar.Resultaten som studien uppvisar är att företagskulturen är manligt dominerad och att könet inte är av betydelse för ett bra ledarskap. Istället är personegenskaperna frånkopplade könet viktigare. Vidare indikerar resultatet på att en manligt dominerad företagskultur påverkar kvinnliga ledare i den utsträckning att de måste agera enligt manliga egenskaper för att accepteras. En brasklapp bör slängas in om att materialet inte är så omfångsrikt och att det är möjligt att resultatet hade sett annorlunda ut med mer innehållsrikt material att analysera.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)