Vems säkerhet? - Rättssäkerheten i kvalificerade säkerhetsärenden och dess förhållande till skyddet för rikets säkerhet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Säkerhetspolisen har idag möjlighet att enligt lag (1991:572) om särskild utlänningskontroll ansöka om utvisning av en utlänning som anses hota rikets säkerhet. Dessa ärenden kallas för kvalificerade säkerhetsärenden. Utvisningsförfarandet enligt denna särskilda lag har dock kritiserats för brister i rättssäkerheten, bland annat till följd av den begränsade partsinsynen och den avvikande instansordningen. Syftet med den här uppsatsen har varit att utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv analysera å ena sidan den enskildes intresse av en rättssäker utvisningsprocess och å andra sidan rikets intresse av att skydda Sveriges säkerhet genom möjligheten att utvisa kvalificerade säkerhetshot enligt ett särskilt utvisningsförfarande. Då syftet med uppsatsen har varit att analysera och kritisera rätten har detta skett utifrån den rättsanalytiska metoden. De rättssäkerhetsgarantier som den enskilde bör tillförsäkras bygger i grunden på att det är ett förvaltningsrättsligt ärende. Här har kommuniceringsprincipen, rätten till partsinsyn och officialprincipen behandlats. Vidare har uppsatsen undersökt vilka rättigheter den enskilde bör tillförsäkras enligt EKMR. Dessa rättssäkerhetsgarantier har därefter ställts mot motiven bakom ett särskilt utvisningsförfarande, en avvikande instansordning där regeringen utgör sista beslutsinstans samt de sekretessbestämmelser som skyddar Säkerhetspolisens bevisning. Resultatet av undersökningen visar att sekretessen påverkar partsinsynen och således utlänningens möjlighet att försvara sig mot Säkerhetspolisens påståenden. Begränsningar i partsinsynen har dock stöd i svensk rätt. Vidare går det att ifrågasätta om instansordningen och den begränsade partsinsynen innebär att förfarandet är förenligt med officialprincipen. Slutligen är det inte helt klart om utvisningsförfarandet är förenligt med EKMR:s krav på reella möjligheter att få sin sak prövad samt möjligheten att framlägga skäl som talar mot ett beslut om utvisning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)