Aktivitetsförmågan hos personer med epilepsi före och efter ett epilepsikirurgiskt ingrepp

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

Sammanfattning: Epilepsi är en av de vanligaste neurologiska åkommorna i Sverige. Cirka 1/3 av alla patienter med epilepsi blir inte anfallsfria trots att de tar medicin. Det är en liten del av denna tredjedel som kan få en kirurgisk behandling. Flera arbetsterapeutiska källor tar upp aktivitetsförmågans betydelse för hälsan. Syftet med studien var att undersöka aktivitetsförmågan hos personer med epilepsi före och efter ett epilepsikirurgiskt ingrepp. Studien genomfördes i form av postenkät som skickades ut till personer i södra Sverige som opererats för epilepsi. Enkäten som bestod av frågor med givna svarsalternativ samt öppna frågor, besvarades av 25 personer. För att analysera resultatet användes deskriptiv statistik. Frågorna med givna svarsalternativ summerades och de öppna frågorna grupperades efter innehåll. Resultatet visar att cirka hälften av undersökningspersonerna hade fått en förbättrad aktivitetsförmåga efter det epilepsikirurgiska ingreppet, medan många av undersökningspersonerna inte såg någon förändring i de dagliga aktiviteterna, eller hade försämrad aktivitetsförmåga. Det visade sig också att det var färre som kunde arbeta efter ingreppet än de kunde innan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)