Vi vill att du är med oss på lång sikt : En fallstudie om Clas Ohlsons låga personalomsättning,motivationsstrategier och medarbetarnas motivation.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna studie är att utvärdera om ett företags låga personalomsättning kan vara ett resultat av företagets motivationsstrategier och anställdas motivation på arbetet. Frågeställningar: Ser företaget både fördelar och nackdelar med sin låga personalomsättning? Vilka strategier har företaget för att motivera sina anställda? Upplever medarbetarna motivation utifrån dessa motivationsstrategier? Metod: Genom en fallstudie utifrån Clas Ohlson genomförde vi triangulering utifrån en HRpartner, tre butikschefer samt medarbetare. Genom kvalitativa intervjuer samt kvantitativ enkätundersökning samlade vi in empiriskt material som sedan analyserades kvalitativt. Studien genomfördes genom ett hermeneutiskt förhållningssätt och deduktiv ansats. Studiens teoretiska referensram består av modeller, teorier, vetenskapliga artiklar och facklitteratur. Slutsats: Vi kan utifrån denna studie visa att majoriteten av de medverkande medarbetarna inom Clas Ohlson till största del känner motivation på arbetet och trivs på sin arbetsplats. Om företagets låga personalomsättning är ett resultat av företagets motivationsstrategier och anställdas motivation visar sig inte tydligt i studien. Studien visar dock att anställda känner motivation utifrån det som företaget erbjuder sina anställda för att stanna i företaget och majoriteten av de medverkande ser sig själva arbeta inom Clas Ohlson i framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)