Vi lär oss ihop – En intervjustudie om hur lärare resonerar kring kamratbedömning

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att få en fördjupad förståelse kring hur och varför lärare för årskurs 4-6 använder sig av kamratbedömning i sin undervisning och hur de gör för att få det att fungera. För att få reda på detta har följande frågeställningar ställts: Hur resonerar och reflekterar lärare för årskurs 4-6 kring kamratbedömning? Varför använder de sig av kamratbedömning i sin undervisning och vilka förutsättningar anser de vara de bidragande för att få kamratbedömningen att fungera? För att få svar på dessa frågor har en kvalitativ intervjustudie gjorts. Genom att genomföra semistrukturerade intervjuer med sju lärare för årskurs 4-6 som använder sig av kamratbedömning i sin undervisning har frågeställningarna kunnat besvaras. Efter intervjuerna transkriberades det insamlade materialet och efter kodning av empirin blev utfallet en tematisk analys med huvudtemat Varför kamratbedömning, för att sedan gå in på djupet med hjälp av tre underteman: Det konsekventa användandet av kamratbedömning, Behovet av undervisning och hjälpmedel samt Gruppkonstellationens påverkan. Från resultatet och analysen framkom det att samtliga lärare använder sig av kamratbedömning för att öka medvetenheten hos eleverna för sitt eget lärande. Genom kamratbedömningen menar lärarna att eleverna får syn på vad som är kvalitet i så väl sina egna som sina kompisars prestationer och på så sätt kommer de framåt i sitt lärande. För att kamratbedömning ska vara till hjälp så krävs det att det finns tid. Tid för att lära ut om kamratbedömning och tid för eleverna till att få praktisera kamratbedömning. Lärarna poängterar också att de grupper som eleverna utför kamratbedömningen måste vara välplanerade. Välplanerade och balanserade gällande såväl relationen mellan eleverna som ska vara i samma grupp som kunskapsnivån i gruppen

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)