Kvinnors upplevelse av stöd då de drabbats av bröstcancer : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Bröstcancer utgör idag den vanligast förekommande tumörsjukdom hos kvinnor. Risken att drabbas ökar efter 40-års åldern. Majoriteten behandlas med bröstbevarande kirurgi, vissa kvinnor genomgår mastektomi och vissa kvinnor väljer därefter att göra en rekonstruktion. Att drabbas av bröstcancer kan leda till känslor av uppgivenhet, rädsla samt ångest. Syfte: Att beskriva bröstcancerdrabbade kvinnors upplevelse av stöd under sjukdomsförloppet. Metod: En induktiv litteraturöversikt utifrån elva kvalitativa artiklar genomfördes. Resultat: Att alltid ha någon form av tillgängligt stöd kändes viktigt för att bevara hoppet hos kvinnan. Att erhålla informativt stöd var betydelsefullt för att kunna hantera situationen och önskades primärt fås från sjukvårdspersonal. Stödgrupper kunde upplevas positivt men de kunde också ha en negativ inverkan på kvinnans välmående. Stöd från omgivande familj var viktigt. Kvinnor upplevde även att de erhöll ett gott stöd från olika trosuppfattningar. Ibland kunde stödet framkalla en viss sårbarhet samt vara svårt att acceptera för kvinnan. Slutsatser: Genom att förhålla sig till kärnkompetenser kan sjuksköterskan bidra till att kvinnan med bröstcancer uppfyller det eventuella behov av stöd som finns under sjukdomsförloppet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)