Specialpedagogik på fritidshem. En intervjustudie med specialpedagoger.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Anna Thorman; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som ger bra förutsättningarför lärande för elever i behov av särskilt stöd i fritidshem, både vad gäller detsociala lärandet som kunskapslärandet.Teori: Den teoretiska delen utgår från tre teorier. Den första teorin handlar om hur skolor organiserar sin verksamhet utifrån lagar och styrdokument. I undersökningen relateras det till specialpedagogernas yrkesroll. Nästa teori beaktar samspel mellan aktörer i relation till arbetsplatser utifrån ett dramaturgiskt perspektiv. Tredje och sista teorin handlar om lärande i ett sociokulturellt perspektiv.Metod: För att få vetskap om vilka faktorer som specialpedagoger anser ger bra förutsättningar att lära i fritidshem, gjordes en kvalitativ undersökning med halvstrukturerade intervjuer med fem specialpedagoger. Intervjuerna utfördes på respektive specialpedagogs arbetsplats. Det empiriska materialet analyserades genom meningskodning med utgångspunkt från en tanke om innehåll i meningarna.Resultat: Resultaten av specialpedagogiska insatser på fritidshem visade förbättrade möjligheter för eleverna att interagera i det sociala samspelet samt gav lugn och trygghet för lärandet. Flera faktorer gjorde detta möjligt, bland annat olika material som fritidshemspersonalen kunde använda för att öka lärandet för eleverna. Vidare tillförde specialpedagogerna kunskaper om olika svårigheter, t.ex ADHD, som gav personalen på fritidshemmet möjligheter att bemöta eleverna på ett bättre sätt. Specialpedagogerna uttryckte vikten av att ha samlad och gemensam kompetens för arbetslag i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Det ansågs vara viktigt att åtgärdsprogram omfattar både skoltid som fritidshemstid. Specialpedagogerna ansåg att de var viktiga för att olika yrkesroller skulle få insikt i hur betydelsefulla de var för den enskilde eleven. Resultaten visade också att specialpedagogerna fördelade mindre tid till fritidshemmen än till skolan. Specialpedagogerna uppgav att för

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)