Samarbete för miljön - En självklarhet? Om varudistribution i den bilbegränsade staden

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Citylogistik kan användas för att minska den negativa miljöpåverkan i stadskärnor. Genom olika åtgärder i form av t.ex. samordnad distribution, miljözoner och tidsregleringar kan körsträckor och antalet fordon minskas. Helsingborg har idag ett bra miljöarbete i form av tidsreglerade transporter och en miljözon vilket kan ses som bra komplement. Vår rekommendation är att stadsförnyelseprojekt och då även H+ bör undersöka möjligheterna till samordnad distribution med tanke på förutsättningarna att inget är planerat i detalj än. H+ och förhoppningsvis andra stadsförnyelseprojekt ger städer en chans att profilera sig som en miljömässigt hållbar stad. Innan detaljplaneringen bör man erbjuda en mötesplats för intressenter så att dessa får komma till tals och utforma ett system enligt en gränsöverskridande samverkan. City logistics can be used to reduce the negative environmental impact in urban cities. By various measures such as coordinated distribution, environmental zones and time adjustments the number of vehicles can be reduced. City of Helsingborg currently has a good environmental work in the form of time-regulated transports and an environmental zone which can be seen as a good complement. Our recommendation for new projects in urban cities and also H + is to explore the possibilities for coordinated distribution given on the premise that nothing is planned in detail. H + and hopefully other urban city projects gives the cities a chance to distinguish itself as an environmentally sustainable city. Before any detailed planning there should be offered a meeting place for stakeholders so that they are to express themselves and develop a system using a cross-border collaboration.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)