Socionomlärare och etiken: En studie av relationen mellan socionomutbildningens lärare och deras etik

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Alla anställda inom förvaltningen har tre olika etiktyper att förhålla sig till: egenetik, professionsetik och förvaltningsetik. Denna uppsats undersöker hur personer som innehar två yrkesroller och därmed två olika professionsetikvarianter förhåller sig till dessa olika etiktyper och varianter. Den teoretiska utgångspunkten utgörs av Lennart Lundquists resonemang om etiktyper och tjänstemannens roll som demokratins väktare. Vidare har ett flertal källor såsom lagar, förordningar, fackförbunds etiska riktlinjer samt riktlinjer för anställda från Lunds universitet och Malmö högskola använts. För att undersöka ämnet har fyra personer som är utbildade socionomer men nu undervisar vid socionomutbildningen i Lund och Malmö intervjuats för att belysa deras förhållande till olika etiktyper. Det framgår från intervjuerna att respondenternas egenetik överlappar professionsetiken, att socionometiken är den dominerande professionsetikvarianten och trots att de inte själva identifierar sig som tjänstemän så tänker de i enlighet med förvaltningsetiken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)