Rekrytering och sociala medier - Om konsten att hitta rätt person till rätt jobb på rätt ställe : En fallstudie av Länsförsäkringar Bergslagens rekryteringsprocess

Detta är en Magister-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Sammanfattning:

Den vanligaste rekryteringsvägen är genom informella kontakter och spontanbesök är den näst vanligaste vägen. Arbetsförmedlingen (AF) som rekryteringsväg minskar ständigt och sociala medier används allt mer som rekryteringsverktyg. Många företag har svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur och vilka sociala medier som används i rekryteringssammanhang. Forskningsstrategin är en fallstudie av Länsförsäkringar Bergslagens rekryteringsprocess. Det empiriska materialet består bland annat av interna dokument och intervjuer med personalchefen. Resultatet visar att nuvarande rekryteringsprocess genomgår 13 olika steg och att målet är att få fler att lämna intresseanmälan på hemsidan. Sociala medier definieras som webbrelaterade tjänster där människor bland annat kan konversera, ta del av och utbyta information och knyta kontakter. Arbetsmarknaden har förändrats och anställningarna är inte lika stabila som tidigare. Arbetsrelaterad teknik överensstämde tidigare med en individs hela karriärutveckling. Idag förändras arbetet, organisationen och den tekniska utvecklingen betydligt snabbare, vilket innebär att en tjänst kan förändras radikalt på bara fem år. Detta innebär att urvalsprocesser och verktyg behöver uppdateras. Arbetsgivare utnyttjar flera olika verktyg för urval och rekrytering men informationen om användningen är begränsad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)