Specialpedagogen och det modersmålutvecklande arbetet : En intervjustudie om hur specialpedagoger i förskolanuppfattar sitt uppdrag

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

Författare: Christina Jönsson; [2018]

Nyckelord: modersmål; språk; specialpedagogik;

Sammanfattning: Syftet med studien var att belysa hur specialpedagoger uppfattar sitt uppdrag och vilka behov som deras specialpedagogiska kompeten fyller i förskolans modersmålsutvecklande arbete. En kvalitativ studie utfördes genom intervjuer med åtta specialpedagoger. Analysen bygger på dessa pedagogers uppfattningar, sett från ett specialpedagogiskt och sociokulturellt perspektiv, där lärande och utveckling sker i ett socialt sammanhang. Resultatet visade att specialpedagogernas kunskaper efterfrågades när det gällde barn med annat modersmål än svenska. Den kompetens som specialpedagogen bidrog med var som rådgivare, handledare och bollplank till personalen, samt kartläggningar över vilka språk som talades i barnets omgivning. Resultatet visade även att flera av specialpedagogerna arbetade med handlingsplaner angående flerspråkighet på förskolan. Denna studie har en ambition att bidra till mer kunskaper om hur specialpedagoger kan arbeta stöttande mot förskolor, när det gäller modersmålsutvecklande arbete i förskolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)