"Polisens larm: 50 gäng härjar i Stockholm" : En kvalitativ textanalys av konstruktionen av kriminella nätverk

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

Författare: Linnea Eriksson; Sofia Af Trolle; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Den här studien undersöker hur kriminella nätverk konstrueras i tidningen Aftonbladet med kvalitativ textanalys, för att därigenom förstå den diskursiva makt som reproduceras om kriminella nätverk. Det empiriska materialet består av 59 debatt- och nyhetsartiklar från Aftonbladet som analyseras utifrån diskursteori, gestaltningsteori samt avhumaniseringsteori. Resultatet visar att kriminella nätverk konstrueras som en homogen grupp, särskilda från andra medborgare. Särskiljandet skapar ett "vi och dem" där kriminella nätverk objektifieras och tillskrivs attribut såsom ständigt våldsamma och egna kulturella värderingar vilket kan förstås som ett sätt att avhumanisera dem. De konstrueras som strategiska i sina utföranden av kriminella handlingar, vilket är en anledning till det stora politiska engagemanget. Hur politiker och media gestaltar kriminella nätverk, genom de språkliga val som görs, innebär en makt att beskriva dem på vissa sätt vilket kan leda till reella konsekvenser. Vissa politiska åtgärder har därför varit mer aktuella än andra, såsom strängare rättspolitik, vilket ofta konstrueras som en lösning på denna typ av kriminalitet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)