Näringslivet och studerande – yrkeshögskolan ur två intressenters perspektiv : En studie om ledningsgrupper och studerandes förutsättningar för lärande på en teknisk yrkeshögskoleutbildning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från KTH/Lärande

Sammanfattning: I detta examensarbete undersöks yrkeshögskolans struktur genom en intervjustudie. I fokus ligger olika intressenters roll och påverkansmöjligheter i yrkeshögskolan, samt yrkeshögskolans koppling till näringslivet. Arbetet har för avsikt att besvara på vilket sätt ledningsgrupperna inom tekniska yrkeshögskoleutbildningar har möjlighet att påverka innehållet samt hur förutsättningarna för lärande ser ut inom utbildningarna.För att besvara detta har respondenter från en teknisk yrkeshögskoleutbildning intervjuats och dessa intervjuer har sedan analyserats med en tematisk analys. Diskussionen utgår från teori kring områdena intressentmodellen, organisationsidentitet, kunskap och kompetens, yrkesdidaktik och yrkesläraridentitet samt skolutveckling och skolledare.Det har framkommit i arbetet att arbetslivsrepresentanterna i ledningsgruppen har möjligheter att påverka utbildningarna eftersom de är en stark intressent till utbildningen. Denna möjlighet till påverkan på utbildningen påverkas i sin tur av närvaron på ledningsgruppsmötena. Angående förutsättningar för lärande har det visat sig att LIA-praktiken (lärande i arbete) är en viktig del av utbildningen samt att den pedagogiska kompetensen hos undervisande lärare ibland brister.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)