Intern konkurrens : En studie i bakomliggande faktorer

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

I denna uppsats redogörs för definitionen av intraorganisatorisk konkurrens mellan enheter inom en organisation. Vi beskriver de underliggande faktorer som anses uppmuntra till förekomsten av intern konkurrens, samt potentiella konsekvenser därav. Tidigare forskning i ämnet har nästan uteslutande inriktat sig mot multinationella företag på marknader som anses vara teknologidrivna. Resultaten har visat på att intern konkurrens i vissa fall kan göra organisationer mer flexibla, utmana status quo och motivera anställda till att prestera bättre. Denna studie har gjort en distinkt avgränsning med avseende på val av studieobjekt, för att undersöka tillämpligheten av aktuella teorier hos ett medelstort företag. Med hjälp av respondenter och det teoretiska ramverket, besvaras vår forskningsfråga: Hur ter sig de bakomliggande faktorerna för intern konkurrens på ett medelstort företag? Resultatet av denna studie visar på att hård konkurrens ute på marknaden, kan vara en bidragande faktor till intern konkurrens hos en organisation. Dessutom visar studien på brister i den teoretiska modellen avseende intern konkurrens på enhetsnivå. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)