Genomförbarhetsstudie av att känna igen två tankemönster i följd med EEG

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

Sammanfattning: Studien implementerade ett hjärna-dator-gränssnitt med hjälp av EEG-instrumentet MindWave Mobile Headset. Vi undersökte om det var möjligt att utföra fyra operationer genom att använda tankemönster. Fyra försökspersoner deltog i studien. Deras uppgift var att tänka i två tankemönster i följd som resulterade i en operation. EEG-signalen förbehandlas så att en mönsterigenkänningsmetod (k-NN) lättare kunde urskilja två tankemönster ur signalen. Denna undersökning har till vår vetskap inte tidigare utförts och är därmed kunskapsluckan vi ämnar fylla. Att fylla denna kunskapslucka är av intresse för bland annat användargrupperna: rörelsehindrade, spelintresserade och Virtual Reality-användare. Vi tog fram en modell som modellerade det bästa möjliga utfallet av metodiken i föreliggande studie. Undersökningens resultat kunde inte användas för att göra slutsatser angående frågeställningen då detta skulle vara att post hoc-teoretisera. I modellen visades dock tre av fyra operationer vara genomförbara, med en indikation om att även den fjärde var möjlig att utföra. Resultatet indikerar att det finns anledning att utföra en fortsatt studie. Den föreslagna fortsatta studien bör innefatta nya mätningar som testas av modellen för att fullt ut besvara problemformuleringen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)