Den tudelade tillhörigheten : En studie om organisationstillhörighet bland bemanningskonsulter

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning:

I denna studie studerar vi, utifrån ett sociologiskt perspektiv, hur bemanningsanställda

konsulter med en heltidstjänst inom tjänstesektorn upplever organisationstillhörighet. Dels

gentemot de bemanningsföretag de är anställda av, dels gentemot den uppdragsgivare de

arbetar hos. Vidare studerar vi hur konsultchefer, som företräder ett bemanningsföretag,

arbetar för deras respektive konsulter ska känna sig tillhörande deras bemanningsföretag. Med

åtta genomförda kvalitativa intervjuer, sex stycken med konsulter och två stycken med

konsultchefer, har vi samlat in det empiriska materialet. Detta material har sedan analyserats

utifrån studiens teoretiska ramverk som utgörs av Hogg & Terrys teori om social

identitetsstrategi samt Alvesson och Willmotts teori om organisationskontroll genom

identitetsstyrning. Resultatet av studien visar att konsulterna upplever

organisationstillhörighet i varierande utsträckning gentemot respektive parter som både utgörs

av inkluderade och exkluderade faktorer. Det framgår även att konsultcheferna aktivt arbetar

för att få konsulterna att uppleva tillhörighet gentemot bemanningsföretaget, bland annat

genom olika typer av kommunikation samt evenemang som anordnas för konsulterna. Trots

att konsulterna i vissa avseenden upplever sig vara exkluderade hos uppdragsgivaren, känner

de uteslutande en starkare tillhörighet gentemot denne istället för bemanningsföretaget. De

avgörande faktorerna som leder till denna upplevelse framgår i resultatet och utgörs av:

utförande av arbetsuppgifter, vart de tillbringar sin arbetstid samt genom de kontakter som

knyts med kollegor och chefer på arbetsplatsen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)