Påverkan av frysning på spermiemorfologin hos kattdjur, med tamkatt som modelldjur

Detta är en L3-uppsats från SLU/Dept. of Clinical Sciences

Författare: Johanna Larsson; [2012]

Nyckelord: Fertilitet; Spermiemorfologi; Katt; Feline; Lodjur;

Sammanfattning: Världens mest utrotningshotade kattdjur just nu (2011) är det Spanska lodjuret. Arten har visats ha dålig spermiekvalitet och en liten genetisk pool vilket försvårar räddningsarbetet. Det enda vilda svenska kattdjuret, det europeiska lodjuret, är i nuläget ingen utrotningshotad kattart, men kunskap om artens reproduktion är viktigt vid beslut om förvaltning av populationen. Det Europeiska lodjuret har dessutom använts som modelldjur för det hotade Spanska lodjuret. Vid basala studier av till exempel undersökningsmetoder kan det vara lämpligt att använda ett tamdjur som modelldjur för vilda djur varför tamkatten ofta används som modelldjur för vilda kattdjur. Vid fertilitetsundersökningar hos olika djurslag undersöker man rutinmässigt spermiernas koncentration, morfologi och motilitet. Samma undersökningsgång kan även tillämpas vid fertilitetsövervakning av svenska viltstammar. Ibland har man bara frysta organ från vilda djur att tillgå men inga studier har gjorts på hur vanlig frysning påverkar spermiernas morfologi. Syftet med den här studien var att se hur frysning påverkade spermiemorfologin. Tamkatten användes som modelldjur. I studien ingick spermier från 16 testikelpar från friska, kastrerade tamkatter, där den ena testikeln först frystes och den andra var färsk vid fixering av spermierna. Spermieproverna undersöktes med avseende på morfologi. Det förelåg en statistiskt signifikant skillnad mellan färska och frysta preparat på två av de parametrar som undersöktes, svansfel (p<0,01) och distala droppar (p<0,00) där prover som hade varit frysta hade falskt bättre spermiemorfologi. Det är således viktigt att beakta hur frysning påverkar spermiernas morfologi då tidigare fryst material används vid fertilitetsövervakning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)