Motiven bakom de frivilliga personalupplysningarna i kunskapsföretagens årsredovisningar - En kvalitativ studie av tre Small Cap-företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Sammanfattning Titel: Motiven bakom de frivilliga personalupplysningarna i kunskapsföretagens årsredovisningar – en kvalitativ studie av tre Small Cap-företag. Datum för slutseminarium: 11 januari 2018 Kurs: FEKH69 – Examensarbete i redovisning på kandidatnivå Författare: Rebecka Arneryd, Karolina Hilleskog och Gustaf Persson Handledare: Karin Jonnergård Nyckelord: Frivilliga upplysningar, intellektuellt kapital, humankapital, kunskapsföretag, motiv Syfte: Studiens syfte är att undersöka vilka motiv kunskapsföretagen har till att lämna frivilliga personalupplysningar i sina finansiella rapporter. Författarnas ambition är att göra en kompletterande vidarestudie på Cedergrens och Holmers (2014) studie ”Frivillig redovisning av humankapital – en studie av kunskapsföretag och varuproducerande företag i Sverige 2003-2012”. Metod: Studien har en kvalitativ forskningsstrategi och svar på Cedergrens och Holmers (2014) förslag till framtida studier. Studiens empiriinsamling består av tre intervjuer samt en kompletterande innehållsanalys från Cedergrens och Holmers (2014) studie som använts vid granskning av företagens årsredovisningar. Teoretisk referensram: Författarna definierar innebörden av humankapital för denna studie. För att underbygga förståelsen för frivilliga personalupplysningar redogör författarna även för den tvingande lagstiftningen samt presenterar tidigare gjord forskning om motiven bakom frivilliga personalupplysningar. Avslutningsvis sker en presentation av studiens teoretiska referensram, bestående av legitimitetsteorin, intressentteorin och slutligen institutionell teori. Empiri: I avsnittet presenteras inledningsvis de frivilliga personalupplysningarna i varje enskilt företags årsredovisning som följer av en sammanfattande redogörelse för intervjun. Kapitlet avslutas med en kategorisering av de tre identifierade motiven bakom frivilliga personalupplysningar. Slutsats: Resultat är att det enligt företagen finns tre gemensamma motiv till frivilliga personalupplysningar. Det första är att tillgodogöra aktieägarnas informationsbehov och ge underlag för investeringsbeslut. Det andra är att attrahera ny personal. Det tredje är att ge samma typ av information som andra företag gör. I grund och botten handlar det första och sista motivet om legitimitetsskapande medan det andra motivet har en tydligare koppling till varumärkesbyggande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)