Gunnar Ekelöf och den upphöjda modern : En religionspsykologisk studie av barndomens betydelse för skapandet av en gudsbild

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

Författare: Emil Wahlström; [2018]

Nyckelord: Gunnar Ekelöf; Egopsykologi; Religionspsykologi;

Sammanfattning: This paper sets out to investigate if there are any common factors between the childhood and religious perception with the Swedish poet Gunnar Ekelöf and if so, which are they and how can they be explained? To help in this understanding and explanation, theoretical pieces from psychoanalysis, egopsychology and the personality model are used as tools of interpretation. Psychoanalysis comes foremost from Freud, egopsychology from his successors and the personality model (swe. personlighetsmodellen) from the Swedish scientist in psychology of religion Antoon Geels. While looking at the biographical background, archives and poetry of Gunnar Ekelöf, these common factors becomes clear and with the aid of theory they are explained and understood. The results are discussed and put in context to prior research. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)