Boksamtal i förskolan : förskollärares roll i barns språkutveckling.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Författare: Therese Borgh; Jenny Follrud; [2018]

Nyckelord: förskola; språkutveckling; boksamtal;

Sammanfattning: Inledning En kommun i södra Sverige har investerat i ett utvecklingsarbete som heter Levande läsning för att stärka bland annat förskollärares roll i barns språkutveckling under boksamtal. Förskollärares medvetna förhållningssätt i boksamtal leder till att barns språk utvecklas i sociala samspel med andra samt att barns nyfikenhet och intresse för böcker uppmuntras. Syfte Utifrån en kommuns satsning på ett utvecklingsarbete som heter Levande läsning är studiens syfte att undersöka förskollärares uppfattningar om barns språkutveckling genom boksamtal. Metod Studien bygger på en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer som metod. Genom de semistrukturerade intervjuerna lyfts förskollärares uppfattningar fram om barns språkutveckling genom utvecklingsarbetet Levande läsning. Insamlingen av data har utförts på tre olika enheter med sex olika förskollärare. Studien följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Resultat Resultatet visar att alla respondenter som deltog i vår studie ansåg att barns språkutveckling har ökat sedan de startade med utvecklingsarbetet Levande läsning. Förskollärarna läser mer frekvent för barnen och de reflekterar mer över sin egen roll i boksamtalet. Genom den kontinuerliga läsningen och det sociala samspelet kring boken i form av boksamtal har barnen fått ett bredare språk med nya ord och begrepp. Barnen visar ett större engagemang i bokläsningen och bokintresset har ökat nu när förskollärarna är mer aktiva i boksamtalen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)