Vilka faktorer skapar ett bra arbetsklimat? - En komparativ fallstudie som kartlägger arbetsklimat och identifierar förklaringsfaktorer

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Författare: Amanda Wilhelmsson; [2015-12-01]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med studien var att kartlägga och jämföra arbetsklimatet på två friskvårdsanläggningar för att identifiera förklaringsfaktorer till ett välfungerande arbetsklimat såväl som faktorer som förklarar ett arbetsklimat där problematik och svårigheter förekommer.Tidigare forskning och teoretiska perspektiv som har använts i studien är Sandbergs rapport om arbetsklimat och teamarbete samt Lindbergs och Vingårds kunskapsöversikt med en sammanställning av faktorer som påverkar god arbetsmiljö. För att förklara och tolka studiens resultat har Lindgrens och Jordans fem dimensioner inom arbetsplatsen använts som teoretiskt ramverk tillsammans med Lennéer Axelsons och Thylefors teori om gruppsykologi, samt ledarskapsteorier av Bass, Bass och Avolio samt Bass och Riggio.Metoden för studien har varit av kvalitativ art med en induktiv ansats och en komparativ fallstudie valdes som forskningsdesign. Datainsamling genomfördes med sju semistrukturerade djupintervjuer med medarbetare på de två anläggningarna, tre vardera bestående av platschef och två medarbetare samt övergripande regionchef. Därefter analyserades datamaterialet tematiskt med grund i ovanstående teoretiska perspektiv för att förklara anläggningarnas rådande arbetsklimat.Resultatet visade att inom arbetsklimatet på anläggning X finns problematik vad gäller ojämn arbetsfördelning och ansvarstagande mellan medarbetare samt bristfällig informell kommunikation och i relationerna mellan medarbetare sågs brist på tillit och tolerans för olikheter. Arbetsklimatet på anläggning Y är mycket välfungerande och grundas i jämn arbetsfördelning och ansvarstagande mellan medarbetare, goda relationer med tillit, respekt och öppen kommunikation samt ett välfungerande ledarskap. För anläggning X var det brister inom dimensionerna medarbetarskap och kultur som sågs förklarande för arbetsklimatet, vad gäller brist på ansvarstagande medarbetare samt en transaktionell kultur. För anläggning Y förklarades arbetsklimatet genom dimensionerna kultur och ledarskap, genom en transformativ kultur och ett transformativt ledarskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)