Kvinnors upplevelse av sexualitet efter ryggmärgsskada : en litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: En femtedel av de som drabbas av ryggmärgsskada är kvinnor. Det finns lite forskning som belyser kvinnors upplevelse av sexualitet efter ryggmärgsskada som orsakat tetraplegi eller paraplegi. Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelse av sexualitet efter förvärvad ryggmärgsskada. Metod: En litteraturöversikt enligt Friberg (2012) har genomförts. Tio vetenskapliga artiklar valdes ut varav sex artiklar med kvalitativ design, två med kvantitativ design och två artiklar med mixad metod. Databaserna Cinahl Complete, Pubmed och Nursing & Allied Health database användes för att söka artiklarna. Artiklarna lästes och analyserades avseende likheter och skillnader i resultat, teori, perspektiv och metod (Friberg, 2012). Likheter färgkodades och delades in i teman. Resultat: Litteraturöversikten resulterade i fem teman. I temat självbild framkom att ryggmärgsskadan förändrade den sexuella identiteten, kroppsuppfattningen och självförtroendet. I temat information framkom hur kvinnorna upplevde information och hur den var bristfällig. I temat sex och intimitet framkom det hur kvinnorna reviderade sina förväntningar på sex. I temat relationer och den sociala miljön beskriver kvinnorna hur de upplevde att de uppfattades av samhället samt svårigheter att etablera och bibehålla intima relationer. I temat fysiska barriärer och praktiska hinder framkom olika kroppsliga aspekter som påverkade sexualiteten. Diskussion: Resultatet diskuterades utifrån Roy’s adaptionsmodell (Roy, 2009). Sjuksköterskans pedagogiska funktion, kvinnornas upplevelse av information, peer learning och hur internet kan användas för att tillmötesgå kvinnornas behov av information diskuterades. Ryggmärgsskadans påverkan på relationer samt singelskapets betydelse för den ryggmärgsskadade kvinnans sexualitet lyftes. Samhällets normer och hur dessa påverkar kvinnans självbild har beskrivits.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)