Att vara smittsam i en vårdkontext : en systematisk litteraturstudie om patienters erfarenheter

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Författare: Michaela Lindqvist; Helena Kullman; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: HIV/AIDS, MRSA, hepatit C och tuberkulos är allmänfarliga och smittspårningspliktiga sjukdomar som i olik utsträckning är förenade med stigma. För att förhindra smittspridning av dessa sjukdomar tillämpas inom vården specifika åtgärder vilka kan innebära minskad mänsklig kontakt mellan patient och vårdare. Vårdrelationen utgör ett fundament i vårdandet. En icke-vårdande relation kan på olika sätt påverka patientens psykologiska hälsa. Syfte: Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att belysa smittbärande patienters erfarenheter av vårdande. Metod: En systematisk litteraturstudie där litteratursökningen genomfördes i databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO. Efter kvalitetsgranskning inkluderades åtta kvalitativa och två kvantitativa artiklar, vilka analyserades. Resultat: Fyra teman identifierades; Att bli behandlad annorlunda, Information och kunskap, Att inte kunna påverka sin vård och Känslomässigt stöd. I huvudsak visade resultatet på ett diskriminerande förhållningssätt hos vårdare som påverkade upplevelsen av vårdandet. En kunskapsbrist hos vårdare identifierades avseende sjukdom och smittspridning. Det framkom även positiva erfarenheter avseende känslomässigt stöd från vårdare samt att informationsbehov tillgodosågs. Resultaten diskuterades mot Katie Erikssons lidandeteori. Slutsats: Utifrån resultatet kan slutsatsen dras att ett lidande förekommer hos patienten till följd av vårdarens sätt att vårda denne. Kunskapsbrist generar ett inkonsekvent vårdande och ett fördomsfullt bemötande. Ökad kunskap medför mer positiva erfarenheter av vårdandet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)