Elitidrottssatsande ungdomars upplevelser av fysioterapeutisk rehabilitering efter skada inom basketboll : En kvalitativ studie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Sammanfattning: Introduktion/bakgrund: Riksidrottsgymnasiet (RIG) gör det möjligt för ungdomar att elitsatsa på idrott varpå basket är en av de idrotter som finns tillgängliga. Basket är en kontaktsport med där det i hög frekvens är personer som drabbas av skador. Vanliga skador är bland annat fotledsstukning samt knäskador. För ungdomar som elitsatsar på idrott blir detta en stor omställning och de tvingas ställas inför stora utmaningar i vardagen när de inte längre kan idrotta. Det blir en frustration att inte kunna träna som vanligt samtidigt som det är en stor ovisshet kring vad skadan innebär. En Fysioterapeut kan hjälpa till med rehabiliteringen inte bara på err fysiologiskt plan utan även ett psykologiskt, socialt och existentiellt perspektiv. Syfte: Syftet med studien är att beskriva unga elitsatsande basketspelares upplevelser av fysioterapeutisk rehabilitering efter skada. Metod: Sex basketspelare från RIG intervjuades. Dessa intervjuer spelades in för att därefter transkriberas och tolkas på en manifest nivå genom kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Utifrån innehållsanalysen skapades fem huvudkategorier "att bli vägledd", "att mötas av kompetens", "utanförskap och saknad till idrotten", "att få stöd" och "önskan om förbättrad struktur". Många beskrev sin skadeperiod som väldigt jobbig och oviss men samtidigt ett stort stöd från familj och vänner. Faktorer som också beskrevs som avgörande var bland annat god planering, utförlig förklaring av skadan och ett varierat träningsupplägg. Konklusion: Att skada sig som ung idrottare innebär en stor prövning samtidigt som det innebär att höga förväntningar ställs på Fysioterapeuten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)