TERANGA: Livets dialog. Religionsdialog mellan kristna och muslimer i Senegal

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

Sammanfattning: Sammanfattning: Denna uppsats syftar till att beskriva och analysera dialogen mellan kristna och muslimer i Senegal utifrån senegalesiska informanters berättelser och erfarenheter. Beskrivningarna har visat att denna dialog bygger på värderingar som är starkt kopplade till den senegalesiska traditionen av gästfrihet, gemenskap, delande och solidaritet. Familjebanden utgör kärnan i det sociala livet och dialogen är ett sätt att leva tillsammans. Därför är dialogen en arena där samtal om det levda livet sker. Som ett verktyg används dialogen för arbetet för det gemensammas bästa. Dialogen handlar om ett liv i gemenskap och delande oberoende av religionstillhörighet. Att syssla med religionsdialog är att sprida kärleksbudet (ur de heliga skrifterna) genom att humanisera relationerna folk emellan för samhällets sammanhållning. Dock visar berättelserna viss oro för extremiska och fundamentalistiska vindar. Trots utmaningarna framstår dialogen som ett oundvikligt medel för att bevara harmonin mellan muslimer och kristna i Senegal, ett gott exempel på relation mellan dessa två huvudreligioner. Erfarenheterna i Senegal visar även att dialogen har inverkan på landets strävan att ta sig ur fattigdom och uppnå hållbar utveckling genom den fred som dialogen erbjuder. I en tid då konflikter i världen har inslag av religionsuppfattning kan detta arbete bidra med ett nytt sätt att se på religionsdialog som teologisk reflektion inom ramen för kontextuell teologi då lokal kultur och värdering är av betydelse. Dialogen mellan muslimer och kristna i Senegal är ett gott och positivt exempel från en del av världen som ofta associeras med konflikter och elände. Teranga som religionsdialog är en bra erfarenhet som Sverige kan lära sig av i religionsdialog-sammanhang.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)