Som att vara ständigt ny på jobbet - En studie om gränslöst arbete och balans mellan arbete och privatliv för managementkonsulter

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Sammanfattning: Syfte: Att undersöka hur gränser och balans mellan arbete och privatliv ser ut för managementkonsulter som har barn under 18 år. Teori: Teoretiska ramverk som använts är Work-life balance och Gränslöst arbete. Metod: Studien har använt en kvalitativ innehållsanalys med semistrukturerade intervjuer där respondenter valts ut med hjälp av ett bekvämlighetsurval med strategiska inslag. Resultat: Arbetet som managementkonsult visar sig vara svårt att balansera med att vara förälder, eftersom det ställer höga krav och kräver mycket tankekraft från dess utövare. Det resulterar i stress och svårigheter att vara närvarande i hemmet. Gränser som identifieras tycks präglas av familjen, uppdragens omfattning, normer, konsultens egen etablering och relation till kunden. Att arbeta som managementkonsult innebär att dra sina egna gränser, och liknar att ständigt vara ny på jobbet. Med den situationen tvingas management-konsulten utgå från sina erfarenheter och mentala föreställningar om vad ett väl genomfört arbete är.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)