Interkulturell undervisning i grundskolans årskurs 1-3

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka hur lärare i årskurs 1–3 beskriver att de arbetar med interkulturalitet. Forskare framställer att interkulturalitet främjar alla elevers rätt till en likvärdig utbildning oavsett om du är invandrare eller inte. Därtill ses interkulturell undervisning som fördelaktigt för att motarbeta främlingsfientlighet. Den tidigare forskningen visar bland annat att lärare anser det fördelaktigt att medvetandegöra olika kulturer i undervisningen, då eleverna blir mer anpassningsbara till att acceptera oliktänkande. En anledning till val av studie var min erfarenhet från lärarvikariat samt tidigare VFU-perioder som sett tendenser till att lärare inte arbetar utifrån ett interkulturellt förhållningssätt. I studien har jag gjort kvalitativa intervjuer för att få svar på frågeställningarna. Empirin har jag sedan transkriberat och analyserat utifrån ett sociokulturellt teoretiskt perspektiv. Studien resulterade i att interkulturalitet är någonting komplext och till viss del bristfällig. Lärare tenderar till att inte arbeta medvetet med interkulturell undervisning. Däremot har studien kommit fram till att lärarna arbetar till viss del utifrån sådan pedagogik utan benämning av ordet. En slutsats skulle kunna vara att kunskapen brister vad det gäller den interkulturella begreppsmedvetenheten. Detta trots att både skolinspektion, läroplan och forskning säger att sådan undervisning ger större möjlighet till att kunna anpassa utbildningen efter varje individs förutsättningar och behov. Men också att den ger eleverna potential till att lära sig leva i ett mångkulturellt samhälle.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)