Studie-och yrkesval i relation till socioekonomisk bakgrund

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Denna uppsats handlar om studie-och yrkesval och hur dessa är relaterade till socioekonomisk bakgrund. Tidigare studier har visat att föräldrars utbildning och klasstillhörighet är faktorer som påverkar huruvida individer väljer att fortsätta med sina studier efter gymnasiet eller ej. Studierna visar också att barn från högre samhällsklasser tenderar till att studera vidare efter gymnasiet, jämfört med barn från lägre samhällsklasser. Syftet med studien är att undersöka avgörande faktorer vid ungdomars studie-och yrkesval samt vad det är som ligger bakom dessa. Detta genom att inkludera uppväxtfaktorer som möjliga försvarsmekanismer. Uppsatsens teoretiska referensram utgår från teorier kring intergenerationell reproduktion, socialisation och klass. Den bygger bland annat på Hodkinsons & Sparkes sociologiska teori om karriärbeslut. I studien kunde det bekräftas att ett visst samband föreligger mellan föräldrars utbildningsnivå och klasstillhörighet. I resultatanalysen framgick att gymnasievalen är knutna till familjebakgrunden och den omgivning eleverna befinner sig i.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)