Med Autismspektrumtillstånd 
i skolan 2018 : Om lärares förutsättningar och elevers behov av anpassningar i skolan, för att utifrån Lgr11 få likvärdig undervisning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Färska studier visar på att elevantalet med diagnoser inom AST, som ADHD, ADD, tvångssyndrom, ångest m m, ökar. Hur klarar lärarna, utifrån kunskap, värdegrund och resurser, att undervisa i en skola som fungerar för alla? Finns det anpassningar skolan kan göra som skulle underlätta för alla elever och samtidigt gynna elever med AST? I den här studien har jag tagit avstamp i forskning kring elever, barn och ungdomar, med autism eller med autistiska drag. Jag har gjort ett avsiktligt urval och låtit 8 lärare, från olika delar av landet, svara på frågor gällande deras situation i klassrum och skolmiljö, hur de arbetar för att inkludera alla elever för att nå läroplanens mål, vilka resurser de har och vad de skulle önska, om de sett en ökning av elever med AST och vilken typ av anpassningar som i huvudsak görs i dag. Av resultatet kan jag utläsa att alla lärare önskar mer resurser för extra anpassningar, att ramfaktorerna inte är tillfredställande på 7 av 8 ställen och att det är mellan 15-20 % av eleverna som är i behov av extra anpassningar, var än i landet skolan ligger. 


  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)