Barn och unga vill bestämma mer i sin egen vård : En kvalitativ studie om fysioterapi och delaktighet i vården bland barn och unga med Juvenil Idiopatisk Artrit

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

Sammanfattning: Introduktion: Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) är den vanligaste kroniska reumatiska sjukdomen som drabbar barn och ungdomar upp till 16 års ålder. Att vara fysiskt aktiv som ung person med JIA är extra viktigt för att lindra symptom. Fysioterapeutisk behandling är en av insatserna som lindrar besvären tillsammans med en anpassad och kontinuerlig vård i stort. Syfte: Att undersöka barn och ungas samt deras föräldrars erfarenheter av fysioterapeutisk behandling av Juvenil Idiopatisk Artrit och hur delaktiga barn och unga varit i den egna vården. Metod: Intervjuer och workshops med totalt 10 stycken deltagare analyserades med Kvalitativ innehållsanalys. Deltagarna var barn och unga vuxna med JIA samt deras föräldrar. Resultat: Resultatet bestod av fem kategorier som handlade om blandade erfarenheter av fysioterapeutisk behandling, att hemövningar borde anpassas mer efter patienten, vikten av ett professionellt bemötande, sjukhusbesök som behöver förbättras samt bristfällig delaktighet för barn i vården. Kategorierna utgjorde tillsammans ett tema - “Barn och unga vill ha större utrymme att få bestämma i den egna vården” som beskrev barn och ungas upplevelser om fysioterapi, vården i stort och deras delaktighet i den egna vården. Konklusion: Barn och unga vuxna har önskemål om att vara mer delaktiga i den egna behandlingen. Erfarenheterna av fysioterapeutisk behandling är blandade. För att få en mer tydlig bild av erfarenheterna av fysioterapi bör framtida studier med workshops och intervjuer som syftar till att undersöka fysioterapeutisk behandling genomföras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)