Omvänd skattskyldighet i praktiken

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

Sammanfattning: Syfte: Den 1 juli 2007 infördes nya regler för redovisning av mervärdesskatt inom byggsektorn. Vid specifika situationer skall stadgandena för omvänd skattskyldighet ersätta den traditionella hanteringen av moms. Det innebär att det är köparen och inte säljaren som skall redovisa utgående moms gentemot staten. Respondenterna i uppsatsen Omvänd skattskyldighet- för byggsektorn uppmärksammade redan innan regleringen trädde i kraft propositionens brister samt vilka tillämpningsproblem som eventuellt skulle komma att uppstå. Syftet med detta arbete är därför att belysa de tillämpningsproblem och konsekvenser som har gestaltats i samband med införandet av omvänd skattskyldighet. Detta genom att ställa teori och praktik mot varandra. Metod: Arbetet utgår från ett kvalitativt tillvägagångssätt och ett hermeneutiskt synsätt, där min personliga förståelse är avgörande för arbetets resultat. Den teoretiska referensramen bygger på publicerad teoretisk information tillsammans med två intervjuer som syftar till att beskriva hur tillämpningen av omvänd skattskyldighet ska gå till ur ett juridiskt perspektiv. Richard Weimer som arbetar på Skanska Sverige AB redogör i sin tur för hur man faktiskt hanterar regleringen i praktiken. Resultat & slutsats: Utifrån min personliga förmåga att tolka och analysera detta fenomen i förhållande till arbetets informationsunderlag så har jag kommit fram till att definitionen av byggtjänster utgör regleringens största problem. Införandet har också lett till konsekvenser på företagens likviditet, administration, fakturering och redovisningstekniska system. Förslag till fortsatt forskning: I samband med införandet av omvänd skattskyldighet inom byggsektorn infördes ytterligare redovisningsförändringar inom detta område. Dessa förändringar är inget som beaktas i detta arbete, men det är ett intressant ämne som bör studeras mer ingående. Hur de mindre aktörerna förhåller sig till omvänd skattskyldighet bör också vara ett aktuellt ämne för fortsattforskning. Uppsatsens bidrag: Arbetet bidrar till en större förståelse för innebörden av omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. Genom att belysa detta fenomen och beskriva dess svårigheter på ett lättsamt och förståligt sätt ger studien upphov till en ökad kunskap inom detta ämnesområde.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)