Influencers och recensioner från ett trovärdighets-perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Marknadsföring idag ser inte ut som den har gjort tidigare, digitaliseringen har medfört en stor förändring och många nya möjligheter för företag och privatpersoner att marknadsföra sig. Word-of-mouth har gått från att vara mellan två eller flera personer i en konversation där exempelvis en produkt eller tjänst diskuterats. Detta har också förändrats och flera olika typer av online word-of-mouth (eWOM) har tillkommit, denna studie kommer behandla två typer av eWOM som finns, mer exakt influencers och recensioner online. Undersökningen kommer gå in på det förtroende som konsumenter har för just influencers och recensioner online och även undersöka om detta förändras om konsumenten står inför ett hög- eller lågengagemangsköp. Forskningsfrågor ställs även för att få reda på vilka faktorer som spelar in för att förtroendet för influencers och recensioner skall påverkas och om förtroendet förändras om konsumenten ställs inför ett köp av en produkt istället för en tjänst. Undersökningen sker genom en kvalitativ metod där intervjuer hålls med sex respondenter och frågor anknutna till syftet och forskningsfrågorna ställs till dem. Resultatet från dessa intervjuer visar att förtroendet för influencers inte är lika starkt som det förtroende konsumenterna har för recensioner online, däremot förklarar respondenterna att det finns faktorer som kan både öka och minska förtroendet både för recensioner och influencers. Det kan exempelvis vara så att en influencer mer många följare kan kännas mer trovärdig och att en okänd hemsida med recensioner kan tappa trovärdighet. Respondenterna har varit överens om att influencers fungerar bättre som inspiration till produkter och tjänster, däremot är det recensioner som får dem att ta beslutet när det gäller ett köp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)