Möjligheter och användningsområden för träfiberbaserade material : En materialstudie av plast och träfiber samt utveckling av ett förpackningskoncept med formfrihet

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingLinköpings universitet/Tekniska högskolan

Författare: Svante Skog; Elin Engberg; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Studien behandlar ämnen som material och utveckling inom plast, kompositer samt träfiberbaserade material som pappersmassa. Förutom materialen bearbetas även produktionsmetoder och miljöaspekter för dessa material. Syftet med undersökningen är att hitta ett material som kan konkurrera med plastegenskaper, och därefter utveckla en produkt i det aktuella materialet.

Materialstudien visar att bio-kompositer och träfibermaterial inte alltid är miljömässigt bättre än plast. Ska en långlivad produkt tillverkas, är plast ofta ett bättre materialval ur miljösynpunkt än kortlivade träfibermaterial, detta utifrån ett livscykelperspektiv av produkt och användning. Nya träfibermaterial som Durapulp, producerat av Södra, är mer lämpliga för produkter som behöver klara högre påfrestningar men under en kortare livstid, detta på grund av materialets inre nedbrytningsförmåga.

Materialstudiens resultat exemplifieras genom att utveckla en produkt i materialet Durapulp. Produkten tas fram utifrån materialets egenskaper i syfte att hitta nya användningsområden och potentiella kunder för denna typ av material. Efter undersökningar och idégenereringar anses materialet vara lämpligt till skyddande förpackningar med mervärde.

Mervärdet för att ta fram en förpackning i Durapulp är att egenskaperna i materialet gör det lämpligt att använda förpackningen även som skyddande fodral både under produktion, transport, distribution samt användning av det förpackade objektet. Detta förlänger livscykeln både för själva förpackningen samt dess innehållande objekt, och minskar därmed miljöpåverkan. Genom att använda Durapulp till en skyddande förpackning kan mervärde uppnås för flera aktörer som påverkar och påverkas av utformningen av en förpackning. Genom att använda en skyddande förpackning i materialet Durapulp kan dessutom den totala mängden emballage minskas vid transporter av produkter.

En förpackning för goggles (extremsportsskyddsglasögon) får i detta projekt exemplifiera förpackningstänket med det nya materialet vilket även utmanar produktionstekniker för materialet Durapulp. Gogglesförpackningen inspirerats från andra typer av förpackningar, trender och marknader, men har anpassats efter företaget Pocs gogglesutbud och formspråk.

Resultatet av exemplifierad produkt presenteras som en kombinerad gogglesförpackning och fodral med underlag för produktion, material, 2D-presentationsbilder, 3D-Cad, grafik, finish- och färgval, samt en utskriven 3D-modell. Här ingår även en presentation av troliga problem som kan uppstå inom produktion och förslag på lösningar för dessa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)