Patientens sexuella hälsa : Ett utmanande samtalsämne för sjuksköterskan - En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Begreppet hälsa är komplext och innefattar flera olika delar, bland annat sexuell hälsa. Människans sexuella hälsa riskerar att påverkas vid exempelvis åldrande, läkemedelsbehandling eller sjukdom. Patienter upplever att de själva får ta initiativ till att inleda en kommunikation kring sin sexuella hälsa. De önskar att sjuksköterskor istället initierar samtalsämnet, då det underlättar för patienterna att våga lyfta frågor. Sjuksköterskan kan ta hänsyn till patienters önskan samt sitt professionella ansvar genom att ha kunskap inom området och öppna upp för samtal. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation kring sexuell hälsa i patientmötet. Metod: Den kvalitativa litteraturöversikten baserades på 13 vetenskapliga artiklar. Analysen genomfördes utifrån en femstegsanalys beskriven av Friberg. Resultat: Sjuksköterskor uttryckte att ämnet var känsligt att diskutera. Egna värderingar och kunskaper inom området visade sig påverka huruvida samtalsämnet togs upp av sjuksköterskan eller inte. Dessutom visade sig strukturella faktorer vara betydelsefulla. Det förekom delade meningar gällande vem som bar ansvaret för att lyfta frågor kring sexuell hälsa. Slutsatser: För att främja kommunikation kring sexuell hälsa behöver sjuksköterskor erbjudas mer utbildning inom ämnet. Verksamheterna behöver utveckla rutiner, riktlinjer samt ge tillgång till en avgränsad samtalsmiljö.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)