”Man förlorar inget, man vinner något” : En kvalitativ studie om fotbollsdeltagandets påverkan på sociala kapitalet för unga män med flyktingbakgrund

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka hur fotbollsdeltagande påverkar det sociala livet vad gäller nätverksbyggande och vänskapsrelationer för unga män med flyktingbakgrund. Resultaten visar att det sociala kapitalets styrka och struktur utvecklas över tid från svaga band till en kombination av svaga och starka band. Från att till en början mest handla om sammanbindande kapital utvecklas över tid även ett överbryggande kapital. Informanterna beskriver att språket är en viktig faktor men också att talangen för fotboll haft betydelse för att lägga grunden till nätverksbyggande och utveckling av det sociala kapitalet. En viktig faktor som kom fram i studien var också det egna ansvaret hos de unga männen att anstränga sig och vara motiverade för att skapa sociala nätverk. Studien visar att idrotten som arena kan ha stor betydelse för integration av människor med flyktingbakgrund.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)