Avstå eller avbryta livsuppehållande vård inom intensivvård, intensivvårdsjuksköterskans upplevelse och perspektiv

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

Sammanfattning: Inom intensivvård finns de största möjligheterna till att rädda och upprätthålla liv. Dock räcker inte alltid dessa teknologiska möjligheter till utan det måste beslutas om att avstå eller avbryta livsuppehållande vård. Detta svåra beslut angående en annan männi-skas liv kan leda till etiska och moraliska svårigheter då man måste ta hänsyn till flera olika aspekter så som medicinska riktlinjer, etiska riktlinjer, lagar och yrkeskoder samt patientens vilja och välbefinnande. Syftet med studien är att belysa intensivvårdssjuk-sköterskans perspektiv och upplevelser i samband med avstående eller avbrytande av livsuppehållande vård och övergång till palliativ vård. Metoden som används är en litte-raturstudie som bygger på nio stycken artiklar, som bearbetades och analyserades med hjälp av innehållsanalys. Detta resulterade i sex stycken kategorier och femton stycken underkategorier. Resultatet visar att sjuksköterskor och läkare många gånger har olika syn på när diskussion angående fortsatt behandling skall inledas. Det visade även att sjuksköterskorna ofta känner negativa känslor så som stress, sorg, frustration och otill-räcklighet i samband med diskussion och process om avstående/avbrytande av livsup-pehållande vård. De uppger också att de känner positiva känslor så som glädje och till-fredställelse genom vårdandet när de kan hjälpa patienter till en värdig död. Etiska och moraliska problem uppträdde inte sällan i samband med avstående/avbrytande av livs-uppehållande vård. Många av dessa negativa känslor och etiska dilemman skulle kunna lösas genom att kommunikationen mellan berörda parter förbättrades.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)