Mål för god ekonomisk hushållning – en studie om kommuners uppfyllelse av finansiella mål

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna studie är att öka förståelsen för om och varförkommuner inte lyckas uppfylla sina finansiella mål för god ekonomiskhushållning. Syftet är också att försöka förstå hur kommunerna harreagerat på det institutionella trycke som lagstiftningen om godekonomisk hushållning innebär.Teori: Det teoretiska ramverket i studien består av målstyrning ochnyinstitutionell teori.Metod: En kartläggning har gjorts genom insamling av kvantitativ data för attundersöka i vilket utsträckning kommuner uppfyller sitt resultatmål.Kvalitativ insamling av data har skett genom semistruktureradeintervjuer för att svara på varför kommuner inte lyckats uppfylla måletsamt hur kommunerna reagerat på det institutionella trycket.Resultat: Kartläggningen visar att drygt hälften av kommunerna inte uppfyllersitt finansiella mål. Lagstiftningen för god ekonomisk hushållninginnebär ett institutionellt tryck i kommuner men trycket leder till olikareaktioner. Empirin bekräftar forskningen om kritik mot målstyrning ioffentliga organisationer eftersom som svaren som anges till varförinte målen uppfylls stämmer väl överens med teorin.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)