Fiberoptik leder dagsljus och möjliggör grönska : gestaltningsförslag för en mörk gång- och cykeltunnel i Järfälla kommun

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Mörka underbyggda platser är vanligt förekommande i våra städer. De är nödvändiga för att vi enkelt ska kunna ta oss mellan stadens olika delar, men de tillför sällan något annat än funktion. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur fiberoptik kan leda dagsljus och möjliggöra grönska i en mörk gång- och cykeltunnel. Växtgestaltning blir då möjlig och tunneln får ett ökat identitetsvärde. Bakgrundsfakta om dagsljus och fiberoptik har samlats in tillsammans med information om skuggväxter. En studie av Slåttervägens gång- och cykeltunnel i Järfälla kommun mynnar ut i ett gestaltningsförslag. Resultatet visar en karaktärsfull grönskande passage vilket bedöms som positivt för stadsplanering. Svårigheterna finns hos utrustningen som fångar upp dagsljus; solljusmottagare. De är omfångsrika och tunga vilket gör dem svårplacerade. Resultatet kan inte heller med säkerhet fastställa om de är energihållbara. Fiberoptik är i uppstartsskedet av sin utveckling och under tiden vi väntar på framtiden får andra dagsljuskällor lysa upp våra mörka landskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)