SOCIOEKONOMISK STATUS OCH EPIGENETIK ETT OMAKA PAR ELLER EN OSKILJBAR DUO?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Sammanfattning: SAMMANDRAGSOCIOEKONOMISK STATUS OCH EPIGENETIK- Ett omaka par eller en oskiljbar duo?ÄMNE: Liberal ArtsINSTITUTION: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori,Göteborgs universitet, Maj 2020HANDLEDARE: Henrik NilssonTITEL: SOCIOEKONOMISK STATUS OCH EPIGENETIK - Ett omaka par eller enoskiljbar duo?FÖRFATTARE: Jessica Persson SchäringE-MAIL: [email protected] / [email protected]: LIB160, Skrivande, teori och metoder i vetenskapen, UppsatsUPPSATS: Kandidatuppsats (c), 15 hp, ventileringstermin VT 20208Socioekonomisk status (SES) anses vara en viktig prediktor för individers hälsaoch utveckling, men mekanismerna bakom den sociala distributionen av hälsahar visat sig komplexa. Epigenetik är studien av hur miljön påverkar hur vårarvsmassa (DNA) uttrycks, och nya indikationer pekar på att epigenetik kan varaen av de viktigaste biologiska vägarna genom vilka socioekonomiska faktorer blirinbäddade. Detta litteratur- och intervjubaserade arbete syftar till att utrönakopplingen mellan epigenetik och SES. Jag fokuserar på de fem mestvälstuderade faktorerna i gränslandet mellan SES och epigenetik:diabetes/fetma, cancer/autoimmuna sjukdomar, beteende samt livslängd.Forskningen visar tydligt att SES inte kan frikopplas från epigenetik, utan knyterdem snarare tätt ihop. Till exempel så har låg SES i yngre år visat sig kunnaförutspå cancer, diabetes och autoimmuna sjukdomar senare i livet.Exponeringen för traumatiska barndomsupplevelser, vilka är vanligare i låg SESsamhällen,kan förkorta en individs livslängd med hela 18,5 år. Allt mer datapekar vidare på att epigenetiska element kan nedärvas, vilket skulle kunnahjälpa oss att förstå hur även SES tycks gå i arv. Arbetet tydliggör att epigenetikdefinitivt är något vi bör ha mer kunskap om så att vi kan arbeta på ett merförebyggande och långsiktigt vis för bättre hälsa för envar. Jag föreslår attepigenetiska läromoment bör ha en viktig plats i alla utbildningsplattformar ochatt myndigheter bör verka för att tillhandahålla uppdaterad information iämnet. Andra åtgärder, som föräldrastärkande program, främjande av nyttigkost och upprättandet av lekplatser och sociala/idrottsliga mötesplatser,framstår också som samhällsekonomiskt gynnsamma. Många epigenetiskaförändringar är i alla fall delvis reversibla, vilket erbjuder ett mått av hopp ombara insikten och viljan finns.NYCKELORD: Epigenetik, socioekonomisk status, SES, DNA-metylering, hälsa, reversibel

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)