Värdskap inom hotellbranschen : En kvalitativ studie om hotell i Stockholmsområdet

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Sammanfattning: I takt med att resandet ökar, har även konkurrensen mellan hotell ökat. För att hotell skall få återkommande gäster och goda recensioner av befintliga gäster behöver de sticka ut bland konkurrenterna. Ett sätt att göra detta är genom värdskap. Värdskap är något som personalen på hotell bidrar med när det utför en service med omtanke och inte bara på rutin. Av den anledningen har syftet med denna studie varit att få en djupare förståelse för hur värdskap på hotell i Stockholmsområdet kan påverka gästers upplevelse från ett producentperspektiv. De teorier som använts är, skillnad mellan värdskap och service, hur värdskap visas, ledningens roll i värdskapsarbetet, värdskap på en teaterscen, värdskap i teamet och värdskap efter vistelsen används och analyserats. En kvalitativ metod i form av intervjuer tillämpades för insamling av primärdata. Slutsatser som kan dras av denna studie är att värdskap kommer till uttryck i olika former, vilket är beroende av vilken service och image hotellen vill förmedla till sina gäster, samt vilken organisationskultur hotellen har. En annan slutsats som kan dras är att värdskap är knutet till bemötandet av gäster.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)