LCA och LCC på olika material till fasad och stomme i parkeringshus i Gävle

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

Författare: Melina Svensk Larm; Johannes Allringer Eriksson; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Byggbranschen står för en stor del av miljöpåverkan både i Sverige och övriga världen. Även en stor del av världens totala materialanvändning står byggbranschen för. En LCA (livscykelanalys) är en metod som används för att kunna redovisa en produkt eller aktivitets miljöpåverkan över hela dess livscykel. Med hjälp av en LCA kan en byggnads miljöpåverkan redovisas i olika kategorier utifrån faserna från framtagning av material till återvinning efter rivning av byggnaden. Under våren 2018 uppför Gavlefastigheter AB ett parkeringshus helt i trä med en fasad bestående av ett laserat träraster ute på Alderholmen i Gävle. Denna rapport syftar till att kartlägga vilket byggnadsmaterial som är bäst lämpat ur miljösynpunkt av trä, betong och stål till den vertikalt bärande stommen samt som fasadmaterial. Granskning av stommen och fasadmaterialet har skett oberoende av varandra. För att få en rättvis bild av mängden byggnadsmaterial, har den befintliga konstruktionen ritats upp och räknats om till en betongkonstruktion och en stålkonstruktion. Fasadmaterialet har i analyserna utgått ifrån det befintliga trärastret och träpanel som jämförts med en fasad täckt med fibercementskivor eller stålplåtar. Genom en LCA kan många olika miljöpåverkansfaktorer utläsas och granskas. I denna analys har tre olika faktorer behandlats vilka är påverkan på global uppvärmning sett till koldioxidekvivalenter (CO2e), försurning sett till svaveldioxidekvivalenter (SO2e) och övergödning sett till fosfatekvivalenter (PO4e). En enklare LCC (livscykelkostnad) har gjorts på stommen samt underhåll för fasadmaterialen. LCC:n visar att det mest ekonomiskt fördelaktiga materialet i stommen är trä och i fasaden fibercement. Resultatet av LCA:n av stommaterialet visar att en stomkonstruktionslösning i limträ är det bästa alternativet medan stålstommen visar sig vara det sämsta alternativet, sett ur miljösynpunkt. Samtidigt visar LCA:n av fasaderna att fibercementskivor är det bästa alternativet medan trä visar sig här vara det sämsta alternativet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)