Snabbväxande CSR? : En studie om gasellföretags CSR-arbete parallellt med den snabba tillväxttakten

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

Sammanfattning: Bakgrund: Kraven på Corporate Social Responsibility i företag ökar till följd av ökad medvetenhet i samhället. Högst är påtryckningarna på stora företag, men det innebär inte att små- och medelstora företag inte ställs inför krav. Utmaningar med implementering av CSR har dock en tendens att påverka mindre företag mer. Eftersom gasellföretag är mindre företag som dessutom karaktäriseras av en otroligt snabb tillväxttakt har det väckt ett intresse att studera hur dessa typer av företag upplever krav kring CSR samt hur de arbetar med detta. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om gasellföretag engagerar sig i CSR-aktiviteter och i sådana fall i vilken utsträckning. Vidare är syftet att öka förståelsen kring hur en snabb tillväxttakt kan komma att påverka ett företags CSR-arbete i en sådan föränderlig omvärld och vad det huvudsakliga syftet bakom ett sådant engagemang är. Metod: Studien utgår från ett hermeneutiskt perspektiv med en induktiv ansats. Datainsamlingen är gjord genom en kvalitativ flerfallstudie där fem gasellföretag har intervjuats. Detta har kompletterats med olika dokument i form av hållbarhetsredovisningar och företagens hemsidor. Slutsats: Studien visar att gasellföretag arbetar med CSR, men i olika utsträckning. Storleken på engagemanget beror främst på ett personligt engagemang och en vilja från ledningsnivå. Den snabba tillväxttakten gör att det kan vara svårt att ägna tid och pengar till ett integrerat CSR-arbete. Studien visar dock att det är väsentligt att börja sitt CSR-arbete redan från start för att sedan låta det växa med storleken av företaget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)