I mannens skugga : En komparativ genusanalys av hur kvinnan i judendomskapitlet skildras i läromedel för gymnasiet

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

Sammanfattning: I uppsatsen analyseras tre läromedel som kan användas i kursen Religionskunskap 1 på gymnasial nivå. De tre läromedel som analyseras är Religion och sånt 1 och Religion och sammanhang 1 och 2, båda skrivna av Börge Ring och publicerade 2013. Den tredje är En människa, tusen världar, skriven av Robert Tuveson och publicerad 2015. Syftet med läromedelsanalysen är att undersöka på vilka sätt läromedlen uppnår styrdokumentens jämställdhetsmål. En avgränsning som har gjorts är att det enbart är judendomskapitlen som har analyserats i relation till styrdokumenten. Frågeställningarna som uppsatsen har utgått ifrån är på vilka sätt judendomskapitlen uppnår styrdokumentens mål gällande jämställdhet och inkludering samt hur kvinnan framställs i kontrast till mannen i de olika judendomskapitlen. Läromedelsanalysen har utgått ifrån metoderna hermeneutik och textanalys, eftersom de bidrar med verktyg när tolkning av text ska göras. Det teoretiska perspektivet som uppsatsen bygger på är ett genusperspektiv. Eftersom genusperspektivet framhäver alla kön avgränsar vi oss till att framhäva kvinnan ur genusperspektivet och ställa henne i kontrast till mannen. Läromedelsanalysen visar att Religion och sånt 1 inte följer styrdokumentens mål. Religion och sammanhang 1 och 2 följer målen på ett mer tillfredsställande sätt, men En människa, tusen världar uppnår målen på bästa sätt. Slutsatsen för läromedelsanalysen, i relation till styrdokumenten, är att det är en pågående förändring att göra läromedel mer jämställda. För att nå jämställdhet behöver läromedelsförfattaren ha ett genusmedvetet förhållningssätt under författandet av samtliga delar av läromedlet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)