Kartläggning och effektivisering av ett monteringsflöde. : Förbättringsförslag baserat på Lean och kreativa metoder

Detta är en M1-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Detta projekt är ett examensarbete på högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet, vid fakulteten för hälsa, natur-, och teknikvetenskap.Examensarbetet utfördes vid Hanza Wermech ett företag som tillverkar, bockar och säljer tunnplåt, de står även för montering och legotillverkning av produkter. Företaget är beläget i Svanskog och det är även där en del av arbetet har utförts. Syftet med arbetet är att ge förslag på hur företaget kan effektivisera monteringen av en produkt. Därmed öka produktiviteten så att de uppnår en ökad efterfrågan på 20 enheter i veckan.En stor del av projektet bestod av en datainsamling där observationer, intervjuer, ergonomisk analys samt metoder för produktionsutveckling användes. Genom datainsamlingen kunde ett antal problem och slöseri identifieras i monteringslinan. Däribland framstod det att problemen bestod av för lång cykeltid vid två stationer och andra slöseri som onödig rörelse och överproduktion. Identifikationen av dessa slöseri har baserat sig i Leans principer just-in-time och Jidoka samt begreppen Muda, Muri och Mura. Datainsamlingen stod som grund till kravspecifikation och den fortsatta idégenereringen.Projektet innehåller Produktutvecklingsfaser utöver de produktionsutvecklingsfaserna som används, däribland används metoder som kravspecifikation, kreativa metoder och Konceptval. Utifrån dessa metoder genererades det ett antal olika idéer runt de problemområdena som identifierats vid datainsamlingen. Konceptgenereringen skapade ett antal helhetslösningar. Helhetslösningarna filtrerades bort genom ett konceptval för att få fram en slutgiltig lösning. Lösningarna bestod av att förändra layout, städa mer i produktionen och införa ett dragande system med mera.Som komplement till lösningarna från idégenereringen framtogs det även andra generella förbättringsförslag som är förankrade i Lean. Förslagen bestod av metoderna 5S, ständiga förbättringar, mätningar av TAK, förändrat flöde samt mer förslag.Tillsammans med de valda koncepten samt de förbättringsförslag som förankrar sig i Lean borde företaget kunna uppnå en önskad efterfrågan på 20 enheter i veckan. Cykeltider, ledtider och ställtider borde också de minimeras som en effekt av införandet av förbättringsförslagen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)