Framkomlighet vid cykelöverfarter - En utvärdering av regelförändringar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Trafik och väg

Sammanfattning: Syftet med det här examensarbetet är att undersöka hur framkomligheten för olika trafikslag påverkas av att införa cykelöverfarter i tre korsningspunkter i Malmö. Det görs genom att försöka svara på följande frågor: Hur ligger forskningsläget kring framkomlighet för cyklar, bilar och bussar vid införandet av cykelöverfarter? Hur har framkomligheten för de trafikslagen påverkats av cykelöverfarter i de tre studerade korsningarna? Vilka troliga anledningar finns det till att framkomligheten påverkas på det sättet då cykelöverfarterna införts? Metoden för arbetet är en kort litteraturstudie, för att ha den teoretiska bakgrunden till begreppen framkomlighet och cykelöverfarter. Den följs av en fältstudie vid de tre korsningspunkterna som mäter flöden, hastigheter, väjningsandelar och medelfördröjningar. De viktigaste resultaten indikerar att medelfördröjningen för bilar och bussar har ökat marginellt, även om det finns skillnader i de olika riktningarna och korsningspunkterna. Medelfördröjningen för cyklar har minskat. Andra viktiga resultat är ökade hastigheter och ökade väjningsandelar för motorfordonen, trots de ökade hastigheterna. Slutsatserna blir att framkomligheten har ökat för cyklande och generellt minskat något för bilar och bussar, och att korsningens utformning är viktig för effekterna på framkomligheten vid cykelöverfarter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)