Personer med schizofreni dör av förtid av somatisk ohälsa – Vad kan sjuksköterskan göra?

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Frida Jansson; Alice Persson; [2019-08-16]

Nyckelord: Schizofreni; metabolt syndrom; livsstil; riskfaktor;

Sammanfattning: Bakgrund: Psykisk ohälsa utgör en folksjukdom och ohälsan skapar problematik både på individ - och samhällsnivå. Schizofreni är en allvarlig psykisk sjukdom som ingår i gruppen psykossjukdomar och ses idag som en av Sveriges folksjukdomar. Kognitiva funktionsnedsättningar är centralt i sjukdomsbilden och kan därför innebära en minskad förmåga gällande inlärning, planering, tänkande, resonerande samt omdöme. Ett annat problem är också att personerna ofta har sämre livsstil gällande livsfaktorer. Syfte: Syftet med studien var att kartlägga riskfaktorer för somatisk ohälsa och påverkande livsstilsfaktorer hos personer med schizofreni. Metod: En litteraturöversikt genomfördes med 16 artiklar som söktes fram via databaserna PubMed och Cinahl samt genom manuella sökningar. Artiklarna granskades sedan utifrån Röda korsets granskningsmall. Resultat: Personer med schizofreni uppfyller i stor utsträckning kraven för det metabola syndromet vilket ökar risken för kardiovaskulära sjukdomar. Metabola syndromet kan utvecklas av sämre livsstilsfaktorer. Förekomsten är fyra gånger så hög jämfört med en normalpopulation, och risken för sjukdomar kopplat till det metabola syndromet är två till tre gånger större. Patientgruppens sämre livsstilsvanor gällande rökning, alkohol, kost och fysisk aktivitet har en stor påverkan på den somatiska hälsan. Personerna med schizofreni var väl införstådda i sin ohälsosamma livsstil dock identifierades ett behov för stöd och utbildning för att nå en livsstilsförändring som gynnar hälsan. Slutsats: Sjuksköterskan kan med olika verktyg så som motiverande samtal, neurokognitiv rehabilitering (NKR) och integrerad psykologisk terapi (IPT-K) stödja personen att göra livsstilsförändringar. Detta kommer således minska risken för det metabola syndromet och kardiovaskulära sjukdomar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)