Metodik för kravhantering inom materialhantering

Detta är en Master-uppsats från KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

Författare: Damir Spirtovic; Yacine Djedou; [2007]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Dagens industrier strävar efter kapitalrationaliseringar i form av bland annat effektivare materialhantering. Det gäller att i ett tidigt skede integrera produktutvecklingsstadiet och produktionsutvecklingen för att på så sätt få ett transparant system i hela ledet. För att kunna arbeta på det sättet krävs en grundlig och noggrann planering av hela processen.

Syftet med detta examensarbete är att ta fram ett underlag för beslut om transportlösningar och materialhantering. Ett annat syfte är att med hjälp av fallstudie observera olika transportlösningar och materialhantering som sker i olika system för att i sin tur kunna utveckla och ta fram en generell process för materialhantering. Fallstudien utfördes på företaget Scania, avdelning Scania Motorverkstad.

Examensarbetet inleddes med en grundläggande litteraturstudie. Huvuddelen av den empiri som samlades in skedde vid de nio intervjuer som genomfördes för de tre delområden som observerats. Syftet med dessa intervjuer var att ge ett fundament för fortskridning av utveckling på materialhanteringsprocessen.

Den empiriska studien följdes upp av ett resultat på en generell beslutsmodell för process materialhantering. Denna beslutsmodell består av en rad aktiviteter, objekt, informationskällor och direktiv. Varje aktivitet i processen presenterades ingående och utvecklades. Det är viktigt att olika aspekter beaktas i aktiviteterna, och sedan utvärderas för att kunna fatta ett primärt beslut i en aktivitet. Alla aktiviteter kommer att sammanställas som i slutändan ska utmynna i en färdigställd kravspecifikation för materialhanteringssystemet. Det har varit svårt med utveckling av materialhanteringssystemet då materialhantering inte prioriteras högt i produktionssystemet. Det har även varit svårt att hitta lämpliga lösningar på materialhantering då denna påbörjas sent i produktionsutvecklingen. Det optimala är att kontinuerligt arbeta med materialhanteringssystemet parallellt med produktionsutvecklingen för att kunna använda sig av diverse lösningar.

Den generella beslutsmodellen för materialhantering behöver fortsatt utvecklingsarbete då olika aktiviteter, informationskällor samt direktiv måste utvecklas ännu mer detaljerat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)