PRESTATIONSÅNGEST, SKOLSTRESS OCH PSYKISK OHÄLSA BLAND ELEVER

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Författare: Josef Dib; Arta Mala Bucolli; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka varför psykisk ohälsa ökar i grundskolan och hur yrkesverksamma i skolan arbetar för att minska psykisk ohälsa bland eleverna. Empirin har samlats genom intervjuer med yrkesverksamma vid fyra skolor i södra Sverige. Under tiden som studien utfördes har pandemin Covid-19 orsakat vissa begränsningar och svårigheter. Intervjuerna har utförts via telefonsamtal detta efter rekommendation från universitetet att inte besöka några skolor. På grund av det blev antalet intervjuer mindre än planerat. Studien har en kvalitativ utgångspunkt med semistrukturerade intervjuer. Resultatet från intervjuerna visar att den psykiska ohälsan ökar bland elever, där stress och prestationsångest är de främsta faktorerna. Stress och prestationsångest utvecklas enligt intervjupersonerna hos eleven på grund av de krav som föräldrar och skolan ställer på eleven att få bra betyg i grundskolan för att i senare skede kunna läsa vidare på gymnasiet och högskolan. Resultatet har även visat att samarbetet mellan skolan, myndigheter, vårdnadshavare och eleven brister enligt intervjupersonerna. Den psykiska ohälsan har enligt resultatet börjat synas hos elever som går i tredje klass.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)