Time on market : En studie om en ny indikator påbostadsmarknaden

Detta är en Master-uppsats från KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

Sammanfattning: Bostadsmarknaden i Stockholm har sedan finanskrisen 2008 befunnit sig i en skönhetshistoria medstigande priser och korta försäljningstider. Idag befinner sig bostadsmarknaden i allt annat än enskönhetshistoria, prisutvecklingen har stannat av, rekordmånga objekt finns ute till försäljning ochbostadsutvecklare väljer att avvakta med nya bostadsprojekt. Med anledning av utvecklingen påbostadsmarknaden syftar studien till att konstruera ett nytt index som baseras på time on market,försäljningstid. Vidare syftar studien till att utreda vilka effekter de utvalda makroekonomiskafaktorer har på time on market och om time-on-market-index kan användas för att förklarahusprisutvecklingen. Metoden i denna studie utgår från såväl ekonomiska teorier somekonometriska analyser. Genom tillämpningen av regressionsanalyser, utifrån tvärsnittsdata ochtidsseriedata, kan ett index konstrueras. Resultat visar att time on market för både småhus- ochbostadsrättsmarknaden har ett cykliskt mönster. Vidare visar resultatet att bostadsmarknadentidigare har befunnit sig i en dal, tid med låg time-on-market-värde, för att sedan stiga och slutligenvända nedåt. Time on market korrelerar med de utvalda faktorerna, arbetslöshet, omx30,bolåneränta för tre månader samt prisutveckling för bostäder. Studiens resultat indikerar att demakroekonomiska faktorerna har en viss eftersläpning i förhållande till index. Vidare visarresultatet att time-on-market-index endast kan användas som indikator för bostadsrättsmarknaden,då indexet visar utslag sex månader innan husprisutvecklingen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)