Betydelsefullt HVB En kvalitativ studie om betydelser av regler och relationer på ett HVB för ensamkommande barn

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: I denna uppsats studeras betydelsen av regler och relationer på boendet Olympen, ett HVB för ensamkommande barn. Studien har en kvalitativ ansats och vårt material har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Vi har intervjuat tre personer ur personalgruppen och tre av ungdomarna som bor på Olympen. Ungdomarna är 15-17 år och har permanent uppehållstillstånd. Under vår studie av reglernas och relationernas betydelse har vi sett att de båda rymmer flera olika betydelser. Vad gäller relationer har vi kunnat se positiva betydelser som stödjande, tillitsskapande och omhändertagande, men också negativa betydelser som bekräftande av ensamhet och att bli illa behandlad. När det kommer till regler har vi också sett ett flertal olika betydelser de kan få. Det fanns regler som upplevdes som positiva, vilka vi uppfattar ha en gynnande betydelse. Det fanns också regler som upplevdes negativt, dessa uppfattar vi framförallt ha en kontrollerande betydelse för ungdomarna. Vi har också sett i studien att regler och relationer inte är två frånskilda fenomen på boendet, utan att de påverkar varandra och vilka betydelser de får för ungdomarna som bor där.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)